7 maart 2017

In actie

Schoppen in de room.
Het Gezelschap van Gildehuizen is op zoek naar een plek in het sociaal-economisch overleg. Dat geeft weerstand en en bestaande partijen kunnen moeilijk wennen aan veranderende verhoudingen.
Zo loopt het ledental van de traditionele bonden gestaag terug en is er sprake van een gemiddelde organisatiegraad van minder dan 10%. Vakorganisaties tellen, voor het gemak, leden niet aktief zijn in een arbeidsorganisatie (uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden etc) gewoon mee in de ledentallen. Daar komt nog bij dat er onder de leden sprake is van sterke veroudering. In veel sectoren waar geen vakbondshistorie geldt en jongeren werkzaam zijn is de organisatiegraad in de regel onder de 5%. En dat betekent dat 5% van de werknemers met zijn handen in de portemonnee van de overige 95% van de werknemers zit.
Ondernemingsraden vertegenwoordigen 100% van de bedrijfsbevolking, ook uitzendkrachten en zzp-ers tellen mee, maar gepensioneerden en ontslagen medewerkers niet. Vandaar dat we de positie van ondernemingsraden aan de cao tafel willen versterken. Het is droevig dat een zeer kleine minderheid dat wil blokkeren omdat zij ondernemingsraden onbekwaam maken voor deze positie.

Om ons heen zijn er veel verenigingen met democratische fundamenten die hun ideologische veren afschudden. Maar gelukkig kennen de statuten van deze clubjes statutaire ankers die schepen die dreigen stuk te slaan op de klippen op koers te houden. Zo ook de statuten van de VPRO waar het (leeftijdsbewust) personeelsbeleid niet meer in overeenstemming is met de bedoelingen van de vereniging. Het gezelschap van gildehuizen is er voor het algemeen belang dus dit belang nemen we toch maar even mee
Voor het versterken van de positie kiezen we voor een aantal speerpunten:

1. Instellen van ondernemingsraden

Sommige grotere ondernemingen 500+ medewerkers hebben geen of een onreglementaire ondernemingsraad. In deze bedrijven gaan we actief leden werven en vorderen voor hen een OR

2. Multinationals en disfunctionele medezeggenschap
Bij veel Organisaties van Openbaar Belang (OOB), beursgenoteerd en met 5000+ werknemers is de medezeggenschap gemarginaliseerd en is het recht op een OR voorbehouden aan leidinggevenden en een disfunctionerende minderheid.

3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Vanwege komende Europese wetgeving en de maatschappelijke ontwikkelingen is er een toenemend accent op MVO gelegen. De m3dezeggenschap heeft in deze ontwikkeling een onvoldoende plek. Aan de versterking van de positie van de OR in overleg met de RvC (art.24 WOR) en bij de bespreking van het MVO-jaarverslag heeft de OR een door de WOR gegarandeerde plek aan de overlegtafel, maar daar moet nog veel voor gebeuren.

4. Het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering van de vereniging publieke radio omroep VPRO volgens art.