7 maart 2017

Over ons

Het gezelschap van gildehuizen is een categorale vakbond. Wij geloven in specialistische collectieve belangenbehartiging. Anders dan traditionele vakbonden, vernieuwend en met alle macht aan de leden. Het gezelschap is als rechtspersoon alleen maar middel dat gebruikt kan worden om collectieve belangenbehartiging uit te voeren. Dat gebeurt vanuit Gildekamers. Dat zijn afdelingen die per bedrijf, branche of beroepsgroep kunnen worden ingericht. Iedere gildekamer heeft zijn eigen leden, bestuur, reglement en doelen. Het gezelschap van gildehuizen biedt de infrastructuur. De gildekamers bevolken het gildehuis en het bestuur bepalen de doelen. Anders gezegd het Gezelschap van Gildehuizen zijn het spoorwegnet, de gildekamers de treinen en het bestuur de machinist. En de passagiers ? dat kunnen alle belanghebbenden zijn.

Het gezelschap heeft in zijn statuten exclusief de mogelijkheden gemaakt om cao’s over een te komen met werkgevers. Ondernemingsraden kunnen, samen met andere bonden of zelfstandig, een cao maken voor hun achterban. Om te voorkomen dat van deze bevoegdheid misbruik wordt gemaakt is er een onafhankelijke toets achteraf. Daarmee wordt voorkomen dat een cao nadelig is voor werknemers.

Als de meerderheid van een OR lid is geworden kan de ondernemingsraad een cao afsluiten.  Lid worden is aanzienlijk goedkoper dan bij iedere andere vakbond. Met de contributie van   € 13,20 per zittingsperiode worden alleen de kosten van administratie gedekt. Voor aspirant leden is totdat men lid wordt van een OR slechts € 1,20 verschuldigd. Alle overige kosten komen ten laste van de ondernemingsraad. Dit zijn kosten zoals bedoeld in art. 22 WOR. De contributie komt voor rekening van de (OR) leden. Dit is niet meer fiscaal aftrekbaar als beroepskosten. In een cao kan wel een bepaling worden opgenomen voor De gildekamers moeten immers onafhankelijk van de werkgever tot stand komen en functioneren.